مبارزه با مواد مخدر

ميگويند فردی ماهها از امام رضا ميخواست که او را در

 لاتاری بهزيستی برنده کند شبی امام را درخواب ديد.

امام به او فرمود مرد حسابی اول برويک برگه بهزيستی

 بخر بعد دعا کن!!حالا حکايت اقای دادستان کل است

که با نذر گوسفند برای حضرت عباس

 ميخواهد با مواد مخدرمبارزه کند.لينک

/ 2 نظر / 38 بازدید