اولويتها !!!

يکی از افتهای حکومتها بی توجهی به اولويتهاست .عقل

 سالم حکم ميکند که اگر کسی در حال غرق شدن است

و ديگری بر زمين افتاده و پايش شکسته !اول به نجات

غريق اقدام کرد سپس به پاشکسته رسيدگی نمود .

بزرگترين وظيفه دولتها برقراری امنيت است و

 متاسفانه انچه در شرق کشور اتفاق می افتد نشانگر

 بی توجهی يا بی عرضگی مسئولين امنيتی است .

نيروهای مسئول بجای تامين امنيت مردم برای

 جمع اوری ديشهای ماهواره بر اساس قانونی که

 هنوز توسط هيئت رئيسه مجلس اعلام وصول

 نشده است اقدام ميکنند .راستی به کجا ميروند ؟!!!11.gif

/ 1 نظر / 36 بازدید
ali

خوبه